Pravo stranaca na nekretnine u BiH

Pravo stranaca na nekretnine u BiH 

Advokatski ured vrši zastupanje pred notarskim uredom, u cilju sticanja prava na nekretnine za strane fizi?ke i pravne osobe na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, bez prisustva klijenta ili uz prisustvo.

 

Sukladno Zakonu o stvarnim pravima FBiH, koji se primjenjuje od marta 2014.g., kao potpuna novina u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i pravu bivše SFRJ te BiH, po prvi put strana fizi?ka i pravna lica bivaju potpuno izjedna?ena u pogledu na stvarnopravni režim sa doma?im licima:

PRAVO STRANIH OSOBA

Clan 15. 
Sticanje vlasništva stranih osoba 


(1) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na strane fizi?ke i pravne osobe, osim ako je zakonom ili me?unarodnim ugovorom druga?ije odre?eno. 


(2) Strane osobe sti?u pravo vlasništva na nekretnini u Federaciji pod uvjetom reciprociteta, izuzev kada se pravo sti?e naslije?ivanjem ako zakonom ili me?unarodnim ugovorom nije druga?ije odre?eno. Pretpostavlja se da postoji reciprocitet. Listu zemalja s kojima ne postoji reciprocitet objavljuje Federalno ministarstvo pravde, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, svake godine najkasnije do 31. januara. 


(3) Strane osobe koje nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ne smatraju se stranim osobama prema ovom zakonu ako su ro?eni u Bosni i Hercegovini ili su njihovi potomci.

 

Komentar na stav 1 ?lana 15: Ovim stavom se strana fizi?ka i pravna lica podvrgavaju istom stvarnopravnom režimu kao i doma?a lica.

Komentar na stav 2 ?lana 15: U pogledu na strana pravna i fizi?ka lica više nisu predvi?ena nikakva ograni?enja. Identi?na pravila važe kako za fizi?ke, tako i za pravne osobe, neovisno da li se ta lica nalaze u ulozi potencionalnog investitora u FBiH ili ne, da li su stalno nastanjena u Bosni i Hercegovini ili ne, što je novina u odnosu na odredbe propisane ?lanovima 87-92 ZOVO-a. Dakle sada zakonodavac vrši izjedna?en tretman stranih fizi?kih i pravnih osoba sa doma?ima licima i van kategorije stranih ulaganja u BiH, što je svakako jedan vid pripreme za EU integracije. Reciprocitet se navodi kao jedina pretpostavka za sticanje vlasništva na nekretninama koja mora biti ispunjena, a ?ije se postojanje pretpostavlja. Ovu odredbu treba tuma?iti da se reciprocitet ne treba u svakom slu?aju dokazivati posebno, jer se reciprocitet pretpostavlja, a Federalno ministarstvo pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova BiH, objavljuje listu zemalja sa kojima ne postoji reciprocitet, što je svakako ogromni napredak u odnosu na dosadašnja rješenja. 

 

Komentar na stav 3 ?lana 15: posebna pravila Zakon predvi?a za one državljane BiH koje su izgubili svoje državljanstvo, ili su ro?eni u BiH ili su potomci državljana Bosne i Hercegovine. Ova zakonska odredba ima za svrhu da se izbjegnu dosadašnja rješenja za "strance" koji imaju blisku vezu sa svojom domovinom, što je pozitivno opredjeljenje, naro?ito ako uzmemo u obzir da je u ratnom periodu veliki dio stanovništva raseljen diljem svijeta kao posljedica agresije.

 

 

?lan 16. 
Ograni?enja sticanja vlasništva 


(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na podru?ju, koje je radi zaštite interesa i sigurnosti Federacije, zakonom proglašeno podru?jem na kojem strane osobe ne mogu imati pravo vlasništva. 
(2) Ako je strana osoba stekla pravo vlasništva na nekretnini prije nego što je podru?je na kojemu nekretnina leži proglašeno podru?jem iz stava 1. ovog ?lana, prestaje pravo vlasništva na toj nekretnini, a strana osoba ima pravo na naknadu prema propisima o eksproprijaciji. 

 

Komentar na stav 1 ?lana 16: Ovom odredbom predvi?ena je mogu?nost ograni?enja prava stranaca da stje?u nekretnine na podru?ju Federacije Bosne i Hercegovine i time odstupanje od op?eg pravila postavljenog u ?lanu 15 Zakona o stvarnim pravima FBiH. Ograni?enja se odnose na mogu?nost da se strancima zabrani stjecanje bilo koje nekretnine na odre?enom podru?ju FBiH, takva mogu?nost iako ne izri?ito predvi?ena, u pozitivnim pravnim propisima FBiH trenutno se nalazi u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu FBiH (?lan 7, 99).

Komentar na stav 2 ?lana 16: Ovom odredbom regulisana je prakticna situacija u kojoj je strano fizi?ko ili pravno lice stekao nekretninu na podru?ju FBiH, a zatim je odre?eno podru?je proglašeno za tkz "zabranjeno" podru?je. Ovom odredbom se radi o de facto oduzimanju prava vlasništva svim stranim fizi?kim i pravnim licima na odre?enom podru?ju.

 

Lista zemalja, reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine možete preuzeti