PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJE

Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br.9, BIHAĆ

PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SA PODRUČJA UNSKO – SANSKOG KANTONA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način dokazivanja ispunjavanja kriterija i uslova, postupak dodjele stipendije, obveze primatelja stipendije, način određivanja visine stipendije kao i druga pitanja od značaja za dodjelu stipendije.

II. KRITERIJI I USLOVI  ZA DODJELU STIPENDIJE

Član 2.

Pravo na stipendiju koju dodjeljuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br.9 Bihać,  mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona i studenti sa područja Unsko-sanskog kantona koji studiraju na nekom od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ukoliko ispunjavaju uslove  utvđene ovim Pravilnikom.

Član 3.

Opći kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja ( važi za učenike osnovnih i srednjih škola),
 • opći uspjeh iz svih predmeta u posljednjoj akademskoj godini ( važi za studente )
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
 • sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima,
 • objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije,
 • osvojene nagrade,
 • pohađanje druge škole (muzičke, likovne dr.) uz redovitu srednju školu,
 • socijalni status.

Član 4.

Specijalni kriterij za dodjelu stipendije su:

Član 5.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim prosjekom ocjena i lošijim socijalnim statusom.

Član 6.

Učeniku osnovne ili srednje škole koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara  2018. do 1. juna 2018. godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

Član 7.

Student koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara  do 1. juna 2018. godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

Član 8.

Stipendija se isplaćuje korisnicima u mjesečnim ratama i to početkom mjeseca za tekući mjesec. Stipendija se isplaćuje na žiro račun stipendiste.

Davalac  stipendije  nema obvezu osiguranja zaposlenja korisnika stipendije.

Član 9.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o stipendiranju, odnosno ugovor o korištenju financijske podrške.

Stipenditor će  raskinuti ugovor o stipendiranju u sljedećim slučajevima:

 • Ukoliko korisnik stipendije prekine obrazovanje za koje su mu dodijeljena sredstva

Član 10.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uslovima  utvrđenim ovim Pravilnikom učenici i studenti:

 1. koji su državljani Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta i pohađanja nastave u Unsko-sanskom kantonu , što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje mjesto boravka i pohađanja nastave,
 2. koji imaju status redovnog  učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u školu/fakultet  za tekuću školsku/akademsku  godinu

Član 11.

Stipendija  se dodjeljuje na osnovu  provedenog Javnog konkursa.

Konkurs  raspisuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br.9, Bihać.

Javni konkurs  sadrži podatke o:

 • nazivu tijela koje raspisuje Javni poziv,
 • vremenu trajanja Javnog poziva,
 • općim i specijalnim kriterijima  za  dodjelu sredstava,
 • dokazima o ispunjavanju uslova i kriterija,
 • broju i visini stipendije za učenike i studente,
 • nazivu i adresi tijela kojem se zahtjevi podnose.

Javni konkurs za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana raspisivanja.

Član 12.

Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili staratelj.

Član 13.

Prijave na Javni konkurs  razmatra i prijedlog za dodjelu utvrđuje Komisija za dodjelu stipendije koja ima tri člana.

Član 14.

Obavijest o odabiru kandidata za dodjelu stipendije Komisija će objaviti na web stranici, oficijelnoj facebook stranici i sredstvima javnog informisanja.

U roku od osam dana od dana isticanja obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u javnom konkursu  može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Komisiji za dodjelu stipendije i to na adresu Bosanska br.9, Bihać.

Žalba ne odlaže izvršenje.

Član 15.

Na osnovu  konačne odluke o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom maloljetnog korisnika zaključuje se ugovor o korištenju  sredstava.

Ugovor o stipendiranju sadrži:

 • ime odnosno naziv ugovornih strana,
 • vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
 • visinu i način isplate stipendije,
 • druga prava i obveze ugovornih strana.

 

Bihać, 01. novembar 2017.  godine                              

 

Dino Teljigović, vlasnik

Agencije za nekretnine NOVI DOM