U Bosni i Hercegovini posljednjih godina evidentan je trendkupovine nekretnina ?iji su vlasnici strani državljani. ..." /> Novidom

Iz kojih sve zemalja stranci mogu kupiti nekretnine u BiH

U Bosni i Hercegovini posljednjih godina evidentan je trendkupovine nekretnina ?iji su vlasnici strani državljani. Kupci su naj?eš?e gra?ani zemalja Zaljeva, koje Bosna i Hercegovina zanima zbog prirodnih ljepota, niskih cijena nekretnina kao i ukupno niskih troškova života, povoljne klime i plodne zemlje. U tu svrhu Poslovni portal Akta odlu?io je istražiti temu ko sve može kupovati nekretnine u BiH i kako je to utvr?eno.

Kako je za Poslovni portal Akta.ba izjavio voditelj prodaje u Agenciji za nekretnine Prostor d.o.o. iz Sarajeva Emir Kulovac, strani državljani mogu kupovati nekretnine u BiH ako su za to ispunjeni posebni uslovi.

dokumentu Federalnog ministarstva pravde naveden je spisak zemalja sa kojima imamo odnosno nemamo reciprocitet u stjecanju prava vlasništva nad nekretninama,

Primjeri Kuvajta i Turske

Zanimljivo je da gra?ani Kuvajta ne mogu kupovati nekretnine u BiH, kao što ni naši gra?ani ne mogu kupovati u Kuvajtu, jer ne postoji reciprocitet.

Kako je navedeno u dokumentu, prema važe?im propisima Države Kuvajt fizi?ke i pravne osobe iz BiH nemaju pravo sticanja vlasništva nad nekretninama u Državi Kuvajt.

"Odredbama pozitivnih zakonskih propisa koji ure?uju ovu oblast u BiH propisano je da stranac, odnosno strana pravna osoba može sticati pravo vlasništva nad nekretninama u BiH, pod uvjetom postojanja reciprociteta sa doti?nom državom, te stoga kuvajtske fizi?ke i pravne osobe ne mogu vršiti sticanja prava vlasništva nad nekretninama na teritoriji BiH", dodaje se.

Kada je u pitanju reciprocitet uz posebne uslove, državljani BiH, fizi?ke i pravne osobe u Republici Turskoj mogu sticati vlasništvo nad nekretninama, osim u sljede?im slu?ajevima: u blizini vojnih objekata posebne namjene na udaljenosti od tri do pet km (važi za sve strance), Zakonom o selima stranci ne mogu sticati nekretnine u selima, u podru?jima gdje zemljišta-farme ne pripadaju selima, ako je zemljište ve?e od 30 hektara, potrebna je saglasnost Vije?a ministara Republike Turske.

Pod identi?nim uslovima gra?ani Republike Turske mogu kupovati objekte u BiH.

Osim Turske, sa Alžirom i Iranom imamo govoren reciprocitet uz posebne uslove, kao i sa Švicarskom, Švedskom, Slova?kom, SAD-om, Saudijskom Arabijom, Rusijom, Rumunijom, Malezijom, Iranom, Austrijom...

Pored Kuvajta, ne postoji reciprocitet ni sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Libanom, Slovenijom, Katarom, Indijom, Egiptom, Bahreinom, itd.

"BiH državljani mogu kupovati nekretnine uz iste uslove koji su navedeni u prethodnom odgovoru. Agencija Prostor zastupala je brojne projekte u inostranstvu od ?ega se može izdvojiti Turska obala za koju su BiH gra?ani imali posebno interesovanje. Obzirom na kretanje cijena nekretnina i generalno ekonomsko stanje u BiH nije bilo ve?eg broja realizacija", rekao je Kulovac.

Blagi porast potražnje nekretnina od stranih kupaca

Govore?i o nekretninama na podru?ju Sarajeva, Kulovac je naveo da su u ponudi Agencije Prostor dominantni stanovi u odnosu na ku?e i zemljišne parcele.

"Zabilježili smo samo blagi porast potražnje za nekretninama od stranih državljana, s obzirom da oni iz arapskih zemalja koji su trenutno najaktivniji na tržištu, preferiraju upravo ku?e i zemljišne parcele", kazao je Kulovac.

Dodao je da su najinteresantnije ku?e i zemljišne parcele na podru?ju op?ina Ilidža, Hadži?i, Vogoš?a i Ilijaš.

"Oni preferiraju okolinu grada Sarajeva, zelene zone, a prednost imaju nekretnine u blizini vodenih tokova i infrastrukture", rekao je Kulovac.

Ocijenio je da je došlo do odre?ene stabilizacije na tržištu nekretnina u Sarajevu.

"Nismo zabilježili dalji pad cijena nekretnina ali još uvijek ne postoje politi?ko-ekonomski uslovi za njihov zna?ajniji rast", izjavio je Kulovac.